REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Firma Ab Inbev Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000811610, NIP: 5252806797, REGON: 384851571, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej: „Organizator“) organizuje konkurs promocyjny (zwany dalej "Promocją"), w której uczestnicy mogą otrzymać nagrody, jeżeli spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym –zakupią w sklepie marki Żabka piwo pod marką "Corona Extra 0.355l + Corona Cero 0.33l" w okresie promocji od 27.07.2022 r. do 16.08.2022 r., w ilości co najmniej 3 butelki Corona Extra 355 ml lub Corona Cero 330ml każda (dalej jako „Produkt“), a także zarejestrują zakup za pomocą aplikacji Zappka i wezmą udział w grze dostępnej na stronie https://coronaextra.pl.

2. Do udziału w promocji stosuje się warunki określone niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).

 

§ 2 Uczestnicy

1. W Promocji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie (dalej: „Uczestnicy“), a w celu weryfikacji wieku Uczestnicy zobowiązani są podać swoją datę urodzenia.

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub spółek z grupy Organizatora, ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Udział w Promocji wymaga posiadania urządzenia elektronicznego z zainstalowaną aplikacją mobilną „Żappka” (dalej „Aplikacja”), która jest do pobrania w sklepach z aplikacjami Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery, a także zarejestrowania się jako użytkownik tej Aplikacji.

2. Rejestracja Uczestników odbywa się wyłącznie przez Aplikację. Uczestnik musi nabyć przynajmniej 3 butelki Produktu w sklepie marki Żabka w Polsce i dokonać rejestracji zakupu za pomocą Aplikacji. Spowoduje to aktywowanie w Aplikacji łącza do strony internetowej, po naciśnięciu którego Uczestnik strona ta otworzy się w przeglądarce internetowej na urządzeniu Uczestnika i będzie możliwe zagranie w grę.

3. Zagranie w grę wymaga dodatkowo potwierdzenia wieku Uczestnika oraz akceptacji Regulaminu.

4. Gra oparta jest na zręczności Uczestnika i polega na „zbieraniu” na ekranie za pomocą butelki piwa Corona plasterków limonek (za które dodawane są punkty) i unikania zbierania plasterków cytryn (za które odejmowane są punkty). Uczestnik w określonym limicie czasowym ma za zadanie zebrać jak największą ilość punktów. Po upływie czasu:

a) jeżeli Uczestnik nie uzyska 50 punktów, ma możliwość zagrać jeszcze raz,

b) jeżeli Uczestnik uzyska 100 punktów może wybrać nagrodę w postaci podkoszulki Corona. Nagroda zostanie przesłana do Uczestnika pocztą pod warunkiem, że nie została wyczerpana pula nagród (700 sztuk). Do odbioru nagrody potrzebne jest podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu pocztowego do wysłania podkoszulki). Podkoszulki zostaną wysłane pocztą na adresy Uczestników do dnia 31.12.2022 r. Uczestnik może również zamiast odbioru tej nagrody zdecydować, że kontynuuje grę o inne nagrody,

c) jeżeli Uczestnik zdecydował się na kontynuowanie gry zamiast odbioru nagród, o których mowa w literze b) ma ograniczony czas, żeby uzyskać jak największą ilość punktów. Uczestnik, który do końca Promocji (do godziny 23:59 dnia 16.08.2022 r.) uzyska największą ilość punktów wygra nagrodę główną w postaci vouchera o wartości 2.000,00 złotych do wykorzystania w aplikacji Slowhop.com. Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik uzyska największą ilość punktów, wówczas nagrodę główną otrzymuje ten Uczestnik, który uzyskał tą ilość punktów najwcześniej. Uczestnicy, którzy będą mieli kolejno 50 najlepszych wyników wygrywają lodówkę turystyczną Corona. Do odbioru nagród potrzebne jest podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu pocztowego). Voucher wysłany zostanie za pomocą poczty e-mail, a lodówki turystyczne Corona wysłane zostaną pocztą – do dnia 31.12.2022 r.

d) Uczestnik, który nie poda swoich danych do wysłania nagrody do dnia 31.10.2022 r. traci prawo do otrzymania nagrody.

 

§ 4 Warunki techniczne uczestnictwa

Uczestnictwo w Promocji wymaga dostępu do urządzenia mobilnego, na który pobrana zostanie Aplikacja oraz połączenia z Internetem. Odbiór nagród wymaga posiadania skrzynki e-mail .

 

§ 4 Zasady rozliczenia podatku w przypadku nagrody głównej

1. Nagrody w Promocji podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Częścią nagrody głównej w postaci vouchera jest dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 222 złote. Nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na pokrycie należnego podatku od osób fizycznych.

3. Organizator zobowiązany jest jako płatnik do pobrania za Uczestnika i wpłaty do właściwego urzędu skarbowego podatku w wysokości 10% wartości nagrody głównej w postaci vouchera.

4. Od pozostałych nagród (o wartości poniżej 200 złotych) podatek, o którym mowa w tym paragrafie nie jest pobierany.

 

§ 5 Obowiązki Uczestnika

Uczestnik jest odpowiedzialny za prawidłowość przekazanych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wynikające  z podania przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieaktualnych danych. W szczególności, jeżeli nagroda nie może być doręczona z uwagi na nieprawidłowe dane Uczestnika, albo brak ich podania, Organizator nie jest zobowiązany do podjęcia ponownej próby kontaktu z Uczestnikiem w celu uzyskania tych danych, a nagroda należna Uczestnikowi przepada.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Dane przekazywane przez Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane elektronicznie przez Organizatora, będącego administratorem tych danych, na czas trwania Promocji oraz czas potrzebny na wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) wyłącznie w celu przeprowadzenia, obsługi i rozliczenia Promocji.

2. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, co najmniej przez okres wymagany lub dozwolony przez odpowiednie przepisy prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się zgodnie z Polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie https://coronaextra.pl/static/privacy .

4. W zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji z pomocą Aplikacji (to jest do pobrania, zainstalowania i korzystania z Aplikacji) dane osobowe Uczestnika przetwarza również Żabka Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 8 (61-586 Poznań). Żabka Polska Sp. z o. o. działa jako osobny administrator Twoich danych osobowych i o tym, w jaki sposób są one przetwarzane dowiedzieć możesz się z informacji dostarczanych przez Żabka Polska Sp. z o. o., w tym dostępnych podczas procesu pobierania i instalacji Aplikacji, a także później w samej Aplikacji.

 

§ 7 Uprawnienia Organizatora w razie podejrzenia bezprawności działań

1. Zakazane jest wykorzystywanie Promocji do celów bezprawnych, tj. naruszających prawo lub dobre obyczaje, a także sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z udziału w Promocji, również z mocą wsteczną, jeśli istnieje podejrzenie, że wykorzystują one Promocje do celów bezprawnych, w szczególności dopuściły się one naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, w tym jeśli używają one nieautoryzowanych środków pomocniczych podczas udziału w Promocji lub w inny sposób próbują uzyskać korzyści dla siebie lub osób trzecich poprzez manipulację. W tych przypadkach Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wydania nagrody, jej anulowania lub żądania zwrotu.

3. W przypadku podejrzenia kradzieży tożsamości lub próby obejścia warunków uczestnictwa Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania kopii dodatkowych dokumentów od Uczestnika Promocji (w szczególności przed wręczeniem nagrody, w celu weryfikacji jego tożsamości).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub do jej przedwczesnego zakończenia bez uprzedzenia i bez podania przyczyn. Może się to zdarzyć w szczególności w przypadku awarii, zakłóceń, wirusów lub podobnych zdarzeń lub w przypadku niewłaściwego wykorzystania Promocji oraz jeśli wpłynie to na zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub przebieg Promocji. W razie przedwczesnego zakończenia Promocji Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. W razie przedłużenia Promocji lub jej przedwczesnego zakończenia wiadomość o odpowiedniej treści zostanie opublikowana na stronie https://coronaextra.pl/.

 

§ 8 Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje dotyczące w szczególności nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego Organizatora lub naruszeń Regulaminu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od nich stwierdzenia, na następujący adres e-mail Organizatora: obsluga.klienta@ab-inbev.com

2. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób opisany w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Organizator rezerwuje sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi w sytuacji, gdyby treść reklamacji pokrywała się z wcześniejszą reklamacją tego samego Uczestnika, na którą Organizator udzielił już odpowiedzi lub w razie, gdyby reklamacja nie dotyczyła okoliczności związanych z Promocją.

 

§ 9 Inne postanowienia

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu, a innymi materiałami publikowanymi przez Organizatora, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa, przeważać będzie treść niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, w szczególności w trakcie transmisji danych i inne usterki techniczne.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdej chwili bez uzasadnienia i odrębnego powiadomienia, będzie on wówczas obowiązywał w odpowiednio zmienionej wersji. Regulamin jest publikowany na stronie https://coronaextra.pl/.

4. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu są lub staną się nieważne, niewykonalne lub niekompletne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków uczestnictwa.

5. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa określone w  niniejszym Regulaminie.

6. Organizator zaleca odpowiedzialną konsumpcję swoich produktów, a Uczestnicy akceptują, że przedmiot promocji nie będzie udostępniany osobom niepełnoletnim.