REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI ZWROTNEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Firma Ab Inbev Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000811610, NIP: 5252806797, REGON: 384851571, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych (dalej: „Organizator“) organizuje promocję zwrotną (zwaną dalej "Promocją"), w której uczestnicy otrzymają zwrot pieniędzy za produkt - piwo pod marką "Corona extra", jeśli zakupią go w okresie promocji od 15.05.2021 r. do 31.07.2021 r., w ilości co najmniej 72 butelek 355 ml każda, tj. w 12 tzw. sześciopakach, w trzech skrzynkach po 24 butelki lub 72 luźnych butelek, przy czym wszystkie butelki muszą być uwidocznione na jednym dowodzie zakupu (dalej 72 butelki łącznie jako „Produkt“).

2. Do udziału w promocji stosuje się warunki określone niniejszym Regulaminem.

 

§ 2 Uczestnicy

1. W promocji mogą wziąć udział tylko podmioty, które prowadzą sprzedaż produktów w postaci piwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski i w dopuszczalnej w Polsce formie prawnej, w tym osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną lub osoby pełnoletnie prowadzące taką działalność w formie jednoosobowej (dalej: „Uczestnik“), a w celu weryfikacji tego uczestnicy zobowiązani są podać numer NIP, , a także, celem umożliwienia realizacji promocji - numer konta bankowego, którego są właścicielami.

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub spółek z grupy Organizatora, ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

3. Uczestnikami mogą być jedynie wskazane w ust. 1 podmioty prowadzące działalność obejmującą sprzedaż piwa, wszystkie inne zgłoszenia, np. od podmiotów nieprowadzących takiej działalności, a także zgłoszenia automatycznie wygenerowane komputerowo, nie będą przyjmowane.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Rejestracja Uczestników odbywa się wyłącznie przez Internet, poprzez przesłanie dowodu zakupu Produktu w postaci faktury, na której widoczne będą dane Uczestnika w zakresie wskazanym w § 4 ust. 4, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej https://coronaextra.pl/, przy czym data zakupu musi przypadać między 15.05.2021 a 31.07.2021 r. Ostateczny termin przesłania faktury za pomocą ww. formularza przez Uczestnika to 15.08.2021 r., godz. 23:59. Decydująca jest data zakupu na dowodzie zakupu w postaci faktury oraz data potwierdzenia dokonania rejestracji.

2. Produkt musi być zakupiony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym sklepie prowadzącym hurtową sprzedaż alkoholu, w tym w sklepach należących do sieci Makro, United Beverages lub Alco-Trade. Promocja nie obejmuje Produktów zakupionych w sklepach innych niż prowadzące sprzedaż hurtową oraz w sklepach należących do sieci Auchan, Biedronka, Carrefour, Dino, Frisco, Kaufland, Lidl, Netto, PoloMarket, Spar, Stokrotka, Żabka, Intermarche, Leclerc i Aldi.

3. Promocja obejmuje 2000 pierwszych zarejestrowanych Uczestników, decyduje kolejność dokonania rejestracji. Każdy Uczestnik może w Promocji wziąć udział tylko raz.

 

§ 4 Warunki techniczne uczestnictwa

Uczestnictwo w Promocji wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego oraz połączenia z Internetem z możliwości zrobienia i przesłania odwzorowania graficznego dowodu zakupu - faktury (skan, zdjęcie).

 

§ 4 Zasady zwrotu

1. Weryfikacja informacji o udziale w Promocji i zapłata zwrotu za cenę zakupu jest dokonywana przez Organizatora. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 4 tygodni od daty potwierdzenia uczestnictwa, na widniejący na przesłanej kopii faktury numer konta. Roszczenie o zwrot ceny zakupu nie może być przenoszone na inne osoby. Wypłata przez Organizatora w gotówce nie jest możliwa. Przelewy bankowe są możliwe tylko na terenie Unii Europejskiej.

2. Za każdą fakturę obejmującą zakup Produktu Uczestnikowi zostanie zwrócona cena zakupu 24 sztuk piwa Corona Extra o pojemności 355 ml (lub jednej skrzynki zawierającej 24 butelki 355 ml piwa Corona Extra). W przypadku, gdy znajdujące się na fakturze piwa Corona Extra w butelkach 355 ml będą w różnej cenie, zwrot dokonany zostanie wg. najniższej z tych cen. Na jeden numer rachunku bankowego może być przedłożona maksymalnie 1 faktura. Oryginalną fakturę należy zachować do celów kontrolnych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w Polsce i okazać na żądanie.

3. Zwrot zostanie dokonany w kwocie zakupu, jednak nie mniejszej niż 180 zł (bez VAT) i nie większej niż 252 zł (bez VAT) za jedną fakturę potwierdzającą zakup Produktu.

4. Do udziału w promocji uprawniają Uczestników wyłącznie dowody zakupu (faktury) potwierdzające zakup Produktu w okresie jej trwania. Dowód zakupu musi wyraźnie wskazywać:
(i) datę zakupu, (ii) Produkt, (iii) kwotę rachunku, (iv) numer dowodu zakupu, (v) numer NIP Uczestnika jako kupującego oraz (vi) numer rachunku bankowego Uczestnika. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, należy przesłać skan lub zdjęcie faktury za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://coronaextra.pl/.

5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, kuponami lub rabatami.

 

§ 5 Obowiązki Uczestnika

Uczestnik jest odpowiedzialny za prawidłowość i czytelność przekazanych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wynikające  z podania przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieczytelnych danych. W szczególności, jeżeli kwota zwrotu wpłacona przez Organizatora nie może zostać zaksięgowana na koncie Uczestnika (np. z powodu błędnych danych rachunku bankowego), Organizator nie jest zobowiązany do podjęcia ponownej próby wypłaty, a na miejsce tego Uczestnika nie wchodzi kolejny Uczestnik.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Dane przekazywane przez Uczestnika (imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, numer rachunku bankowego) będą przetwarzane i przechowywane elektronicznie przez Organizatora, będącego administratorem tych danych, na czas trwania promocji oraz czas potrzebny na wykonanie obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia, obsługi i rozliczenia promocji.

2. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, co najmniej przez okres wymagany lub dozwolony przez odpowiednie przepisy prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się zgodnie z Polityką prywatności Organizatora dostępną na stronie https://coronaextra.pl/static/privacy .

 

§ 7 Uprawnienia Organizatora w razie podejrzenia bezprawności działań

1. Zakazane jest wykorzystywanie Promocji do celów bezprawnych, tj. naruszających prawo lub dobre obyczaje, a także sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym dostarczenie treści bezprawnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z udziału w promocji, również z mocą wsteczną, jeśli istnieje podejrzenie, że wykorzystują one Promocje do celów bezprawnych, w szczególności dopuściły się one naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, w tym jeśli używają one nieautoryzowanych środków pomocniczych podczas udziału w Promocji lub w inny sposób próbują uzyskać korzyści dla siebie lub osób trzecich poprzez manipulację. W tych przypadkach Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wypłaty lub żądania zwrotu wypłaconej kwoty.

3. W przypadku podejrzenia kradzieży tożsamości lub próby obejścia warunków uczestnictwa Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania kopii dodatkowych dokumentów od Uczestnika Promocji (w szczególności przed zleceniem przelewu, w celu weryfikacji jego tożsamości).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub do jej przedwczesnego zakończenia bez uprzedzenia i bez podania przyczyn. Może się to zdarzyć w szczególności w przypadku awarii, zakłóceń, wirusów lub podobnych zdarzeń lub w przypadku niewłaściwego wykorzystania Promocji oraz jeśli wpłynie to na zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub przebieg Promocji. W razie przedwczesnego zakończenia Promocji Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. W razie przedłużenia Promocji lub jej przedwczesnego zakończenia wiadomość o odpowiedniej treści zostanie opublikowana na stronie https://coronaextra.pl/.

 

§ 8 Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje dotyczące w szczególności nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego Organizatora lub naruszeń Regulaminu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od nich stwierdzenia, na następujący adres e-mail Organizatora: cashback@valassis-online.de .

2. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w sposób opisany w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Organizator rezerwuje sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi w sytuacji, gdyby treść reklamacji pokrywała się z wcześniejszą reklamacją tego samego Uczestnika, na którą Organizator udzielił już odpowiedzi lub w razie, gdyby reklamacja nie dotyczyła okoliczności związanych z Promocją.

 

§ 9 Inne postanowienia

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu, a innymi materiałami publikowanymi przez Organizatora, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa, przeważać będzie treść niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, w szczególności w trakcie transmisji danych i inne usterki techniczne.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdej chwili bez uzasadnienia i odrębnego powiadomienia, będzie on wówczas obowiązywał w odpowiednio zmienionej wersji. Regulamin jest publikowany na stronie https://coronaextra.pl/.

4. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu są lub staną się nieważne, niewykonalne lub niekompletne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków uczestnictwa.

5. Biorąc udział w promocji, uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa określone w  niniejszym Regulaminie.

6. Organizator zaleca odpowiedzialną konsumpcję swoich produktów, a Uczestnicy akceptują, że przedmiot promocji nie będzie udostępniany osobom niepełnoletnim.